بایگانی آنلاین

بایگانی اسناد آنلاین

از گذشته تاکنون مدارک و اسناد در شرکت ها، سازمان ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ در جایی آرشیو شده و نگهداری می شود. اسناد و مستنداتی که بیشتر در گذشته از آنها استفاده می شده است و سازمان ها و شرکت ها این اسناد و مستندات را به عنوان تاریخچه نگهداری می کنند. البته مستندات برای برخی شرکت ها بار حقوقی و برای اغلب سازمان ها اسناد اهمیت فرهنگی و تاریخی دارد. دسترسی بدون محدودیت نسبت به زمان و مکان به این اسناد و داده ها امکانی است که امروزه بر بستر اینترنت با عنوان فضای ابری یا Cloud ارائه می شود. نرم افزار آرشیو اسناد کاربردهای زیادی دارد ، نرم افزار بایگانی اسناد با توجه به آنکه مکانیزه کردن ثبت اسناد را برعهده دارد در تمامی سازمانها ، مراکز دولتی و خصوصی از جمله صنایع تولیدی ، بازرگانی ، پیمانکاری و … واحدهای مکانیزاسیون دبیرخانه و بایگانی را کامل در اختیار دارد.   ویژگی های نرم افزار  بایگانی آنلاین زیرسامانه نگهداری اسناد طبقه بندی موضوعی اسناد امکان نوشتن محل نگهداری اسناد امکان تعریف زونکن ها و پوشه ها امکان رنگ بندی زونکن ها امکان تعریف سطح دسترسی به زونکن و پوشه و سند امکان گرفتن یا دادن دسترسی به کاربر دلخواه
Read More