شکست

شکست های دیگران را تجربه نکنید!!

شکست الزاما واژه ی بدی نیست! ولی خب به بدی از آن در همه جا یاد می شود. وقتی که واژه ی شکست به کار برده می شود، سریعا در ذهن شما واژه هایی همچون، اشتباه، عدم داشتن پشتکار، اراده، حتی خیانت، از دست رفتن وقت، سرمایه و ….. پشت سر هم قطار می شود!! […]

Read More