لیست کاری

لیست کاری هوشمند

داشتن یک لیست کاری هوشمند، بهترین راه برای افزایش بهره وری و تولید می باشد در حالی که کیفیت هم حفظ گردد!!  یک لیست کاری حرفه ای باید دو جزء کلیدی فعالیت های شما را ارائه دهد: 1) یک پلت فرم تجزیه و تحلیل برای اندازه گیری میزان بهره وری، منابع مالی و کیفیت و 2) ابزاری برای شناسایی مسائل و راه حل های پیاده سازی. تهیه یک پلتفرم تحلیلی: داشتن یک لیست کاری هوشمند و ارتقاء آن، امری بسیار ضروری می باشد. لیست کاری هوشمند بیشتر از یک مدیر به شما کمک خواهد کرد تا یک پلتفرم تحلیلی جهت اندازه گیری میزان تولید، منابع مالی و همچنین میزان کیفیت بدست آورید. لیست کاری هوشمند باید به گونه ای تنظیم شود که شامل موارد زیر باشد: اندازه گیری میزان بهره وری با در نظر گرفتن تعدادی پارامتر و واحدهای ارزش نسبی می توانید، میزان بهره وری خود را در طی یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری نمایید. طی تجربه ای که در زمینه شغلی خود دارید و یا استفاده از دانش و مهارت های دیگر، می توانید تشخیص دهید که چه پارامترهایی و چگونه بر میزان بهره وری کار شما تاثیرگذار هستند؟ یک لیست کاری حرفه ای باید به گونه باشد که بتواند میزان فعالیت های شما را دقیق کنترل کند و میزان آن را با نسبت هایی که در نظر گرفته اید، بسنجد؟ اندازه گیری میزان کیفیت اندازه گیری اصلی از گزارش کیفیت باید به صورت خلاصه باشد.  لیست کاری هوشمن...
Read More