کارتابل

کارتابل و نامه نگاری

ویژگی های سیستم کارتابل و نامه نگاری سامان بان •   کارتابل و نامه نگاری با امکانات مختلف •   گفتگوی گروهی در سیستم نامه ها •   دسته بندی نامه ها در گروه های تعریف شده •   امکان پیوست فایل ها و ارسال به افراد مربوطه •   امکان ارتباط نامه ها با […]

Read More