گپ سریع

چت درون سازمانی

پیوستگی و ارتباط میان اعضای یک شرکت می تواند در رشد آن موثر باشد. انتقال سریع اطلاعات بدون محدودیت های نامه نگاری رسمی و غیر رسمی و همچنین بدون نیاز به رفت آمد های پی در پی شرکت ها را به سوی استفاده از شبکه های مجازی برای تشکیل گروه و استفاده از امکان ارتباط […]

Read More