سامانه های هوشمند

پنج ارزش اساسی پیاده سازی سامانه های یکپارچه ERP

سازمان های زيادي در انتخاب بين سامانه های جزيره اي موجود و سامانه های یکپارچه ERP دچار سرگشتگي هستند. برای کمک به تصمیم گیری به 5 منفعت اصلي استقرار سامانه های هوشمند وب پایه و یکپارچه، اشاره می شود : 1-کاهش هزينه های اداری: با توجه به فرآيندگرا بودن عمليات، استفاده از بهروش ها و […]

Read More