سامانه های هوشمند

پنج ارزش اساسی پیاده سازی سامانه های یکپارچه ERP

سازمان های زيادي در انتخاب بين سامانه های جزيره اي موجود و سامانه های یکپارچه ERP دچار سرگشتگي هستند. برای کمک به تصمیم گیری به 5 منفعت اصلي استقرار سامانه های هوشمند وب پایه و یکپارچه، اشاره می شود : 1-کاهش هزينه های اداری: با توجه به فرآيندگرا بودن عمليات، استفاده از بهروش ها و توانایی بررسی و پايش فرآيندها، از اتلاف زمان در انجام فعاليت ها، جلوگيری مي شود. اين زمان کاهش يافته مي تواند منجر به کاهش اضافه کاری ، افزايش کارایی، کاهش خطاها و دوباره کاری ها، خواهد شد که بعنوان يکی از مهمترين منافع استفاده از ERP در سازمان ها گزارش مي گردد. 2-افزايش گردش مالی : بسته به قابليت های موجود در دامنه پياده سازی ERP، مي تواند به برنامه ريزی بهتر برای توليد که منجر به افزايش محصول و يا در دسترس بودن خدمات گردد، کمک نمايد، در نتیجه سازمان، سفارشات کمتری را از دست داده و يا سطح بالاتري از رضايت مشتري را بصورتي قابل اندازه گيري بدست آورد. اين برنامه ريزی بهتر کمک مي کند که از کليه منابع مرتبط به توليد بشکل موثر و با کمترين اتلاف استفاده شود که نهايتا با افزايش در خدمات و يا توليد باعث افزايش گردش مالي قابل پايش و مديريت در شرکت می باشد.اين موضوع يکي از بخش هاي ارزشمند براي سازمان پس از استقرار ERP خواهد بود. 3-افزايش حاشيه سود: با کنترل بهاي تمام شده کالا و خدمات و بررسي گزارشات سر...
Read More